LUCKA 19. Har du koll på personalnyckeltal och hur de kan användas?


Nyckeltal är bra för att kunna mäta och utvärdera resultat i olika former. HR-nyckeltal är några av företags viktigaste KPI:er för att se om man uppnår önskat resultat av uppställda mål.  Arbetar man strategiskt med olika nyckeltal för sin organisation ger detta bättre förutsättningar att styra företaget i rätt riktning genom att i god tid identifiera styrkor och svagheter.

 

 

Vad är då personalnyckeltal?

Personalnyckeltal är när variabler som har med personalfrågor att göra illustreras i siffror och ställs i relation till något annat. Exempel på personalnyckeltal är när organisationer mäter sjukfrånvaro, könsfördelning, personalomsättning, utbildningsinsatser, olycksfall eller upplevd trivsel på arbetet (Catasús et al., 2012).

Vi tycker att Framfot lyckats illustrera hur man skulle kunna tänka med nyckeltal i denna bild: 

art_nyckeltal_inline.webp

Källa; https://www.framfot.se/tips/nyckeltal-for-personalansvariga/

 

 

Det finns många andra nyckeltal man kan mäta på. Det absolut viktigaste när man ska besluta nyckeltal tycker vi är att man har koll på: 

  • Vad har vi för mål och i vilken riktning vill vi? 
  • Vad önskar vi mäta kopplat till våra mål?
  • Vad har vi för strategi för mätningarna? (när, hur ofta, vad ska presenteras, för vem? etc.) 


I studien ” PERSONALNYCKELTAL - Hur de används av HR-chefer och varför?” gjord av Henrik Olsson & Sofia Andersson
på Högskolan i Skövde våren 2018 kom man fram till:

 

” Slutligen visar denna studie på att HR bör arbeta både med personalnyckeltal men också med kvalitativa metoder såsom medarbetarundersökningar och samtal, det vill säga inte antingen eller utan både kvantitativa och kvalitativa mätmetoder bör användas.”

Syftet med studien var att beskriva och kritiskt tolka HR-chefers användning av personalnyckeltal i relation till effektivitet och legitimitet, samt öka förståelsen för hur personalnyckeltal kan hjälpa till att utveckla HR-funktionen.

Läs hela undersökningen: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1214019/FULLTEXT01.pdf

Vi har i tidigare luckor varit inne på ämnet om medarbetarundersökningar. Idag finns det många digitala alternativ till de traditionella medarbetarundersökningarna och man pratar ofta om pulsmätningar. Dessa har för i avsikt att mer kontinuerligt mäta medarbetarupplevelser och snabbt kunna agera på resultaten som framkommer. Just att arbeta kontinuerligt med kvalitativa metoder stärks av ovan nämnda studien. 


Med detta vill vi belysa vikten av att både arbeta med personalnyckeltal men också kvalitativa metoder såsom medarbetarundersökningar och samtal. Att arbeta med HR är ingen punktinsats utan ett kontinuerligt jobb för att stärka hela företagets affärer. 

Att arbeta strategiskt med HR är ofta ganska tidskrävande. Vi värdesätter dock att de insatser man väljer att genomföra tas om hand så det inte sätts in aktiviteter som inte följs upp eller som tas om hand på felaktigt sätt. Därmed anser vi att det bättre att arbeta målinriktat men i liten skala först så man möjliggör att HR-insatserna håller kvalité och är uppföljningsbara.

 Det spelar ingen roll om ni arbetar mycket eller lite med HR idag. Vi anpassar lösningar utifrån era förutsättningar och behov. 

Dags att arbeta personalstrategiskt 2020? 
Kontakta oss! 

0380-913 10

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor